GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın önceden yazılı onayı olmadan, aralarında mevcut teklif veya anlaşmaların mevcudiyeti veya konusu ile ilgili gerek yazılı gerek sözlü hiçbir beyanda bulunmayacaktır.

Taraflardan her biri, aralarında mevcut teklif veya anlaşmaların hüküm ve koşullarını ve/veya diğer tarafın işine ve ilişkileri ile ilgili olarak sahip olduğu veya gelecekte bilgisi dahilinde olabilecek herhangi bir gizli bilgiyi bundan böyle herhangi bir zamanda kullanmayacağını veya, mesleki temsilcileri hariç veya kanunen veya herhangi bir yasal veya düzenleyici bir resmi makam tarafından gerekli görülmesi dışında, herhangi bir kişiye ifşa etmeyeceğini taahhüt eder. Taraflardan hiçbiri, bu gizli bilgilerden herhangi birini işbu Anlaşmanın ifası dışında kullanmayacaktır. Gizlilik hükümlerinin ihlali sözleşmenin asli ihlalidir ve zarar ziyan tazminat hakları saklıdır.

KVKK VE VERİ SORUMLUSU TAAHHÜDÜ

TARAFLAR, arasındaki ticari ilişki kapsamında temin edilebilecek ve gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin KİŞİSEL VERİ olduğunu ve işbu Sözleşme uyarınca evleviyetle GİZLİ BİLGİ olarak kabul edildiğini kabul ve beyan eder.

TARAFLAR, başta T.C. Anayasası olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülük, Sözleşme taraflarının çalışanları ve işbirliği içinde oldukları tüm üçüncü kişileri etkiler mahiyette olup, TARAFLAR bu konuda gereken ve hukuki, teknik ve çevresel olarak tüm önlemleri almakla ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

TARAFLAR, işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmet kapsamında elde edebileceği kişisel veriler dahil her türlü gizli bilgiye ilişkin olarak, işbu hükme aykırı davranması ve bu nedenle herhangi bir zarara neden olması halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse KARŞI TARAF nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumludur.

Taraflar iş bu sözleşme ile bağlantılı amaçlarla, Şirket’in kendisi, çalışanları, iştirakleri ve ortaklarına (topluca “Veri Sahipleri”) ilişkin olarak taraflardan biri tarafından diğerine sağlanan ve kişisel veri kapsamındaki bilgilerin tümünü iş bu sözleşme doğrultusunda ve sözleşmenin ifası ile sınırlı olmak üzere işleyebileceğini, sözleşmenin ifası sonrasında ihtiyaç duyulmayacak tüm kişisel verileri derhal imha edeceğini kabul ve taahhüt eder

Ayrıca taraflar; birbirlerinden elde edeceği Kişisel Verilerinin işlenmesi halinde dahi söz konusu verilerin sözleşme konusu iş/hizmet dışında ilgisi bulunmayan çalışanlarına, vekillerine veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile haricî danışmanlarla paylaşmayacağına; resmî kurum, düzenleyici makam ve yetkililer, mahkemeler ve diğer kurullar hariç, üçüncü taraflara ya da yabancı bir ülkeye aktarımını yapamayacağını kabul ve taahhüt eder.